new tai | old tai | 中文

᧗ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩮᩮᨽ᩶᩵ ᨡᩣ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨠᩬ᩷ ᩀᩣ

作者: 时间:2021-03-26 09:42:45

2b-5 (2).jpg

 ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩥ ᨽᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᧗ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᨪᩨ ᨾᩣ ᩣ᪐ ᨴ᩵ᩁ、ᩴ ᨾᩢ ᩈᩦ ᨿ᩶ 280 ᨠᩦ ᨣ᩵ᨦ ᨩᩥ,ᨧᩢ ᨹ᩵ ᩀᩣ 25 ᩋᩢ,ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶  ᨩ᩵ᩣ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ ᨹ᩵ ᩀᩣ ᨡ᩶ᩣ ᩮᩮᨾ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩮᩮᨽ᩶ ᨡᩣ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨠᩬ᩷ ᩀᩣ,ᨩᩫ ᩉᩣ ᩉᩣ ᩋ᩶ ᨿᩬ᩷ ᩅᩤ᩵ ᨯᩦ ᩮᩮᨴ᩶。(ᩮᩈ᩵ ᨾᩥ ᨤ᩶ᩣ)