new tai | old tai | 中文

ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨸᩣ ᩀᩣ

作者: 时间:2021-03-26 09:43:40

2b-4 (2).jpg

 ↑ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩥ ᨽᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᧘ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᩱᨩ᩶ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ  ᨴᩦ ᨯᩦ,ᨿᩢ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨸᩣ ᩀᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ。ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨯᩥ ᪃ ᨾᩣ,ᩮᨪᩥ ᨪᩣ ᨲ᩵ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩋᩬᩁ ᩮᨾᩬᩥ ᨧᩢ ᨲ᩾ ᨸᩣ ᩀᩣ ᨶ᩾ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨸᩣ ᩀᩣ,ᨠᩣ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨻᩬᨦ ᨴᩢ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨣᩬᨦ ᨧᩣ、ᩃᩢ ᨽ᩶ᩣ ᩓ ᨸᩣ ᩀᩣ;ᨶᩢ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨸᩣ ᩀᩣ,ᨠᩢ ᩱᩈ᩵ ᨡᩣ ᩱᩈ᩵ ᩉ᩵ᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩴ ᩀᩣ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ;ᨿᩢ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᩉᩫ ᨴᩤ ᩈᩁ ᩀᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩴ ᩀᩣ ᨾᩬ᩵ᨦ ᩱᩅ。

(ᩃᩥ ᨪ᩵ᨦ ᩰᨻ᩶、ᩰᩃ᩶ ᩉᩦ ᨤ᩶ᨦ)