new tai | old tai | 中文

ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷

作者: 时间:2021-04-23 16:15:41

    ᪂、᪃  ᨾᩣ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨾᩣ ᨿᩢ,ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨴᩦ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷,ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩕᨲᩣ“ᩁᩫᩔ ᩋᩣ ᩉᩬᨾ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ”,ᩀ᩵ ᨴᩢ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨠᩬ᩷ ᩈ᩶ᩣ ᩉᩫ ᩮᩁᩥ ᩋᩢ “ᨩ᩵ ᨹ᩶ ᨩ᩵ ᨣᩫ ᩉᨾ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷、ᨩ᩵ ᩀ᩶ᩣ ᨩ᩵ ᩮᩁᩥ ᨾᩦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷”  ᨶ᩾。

  ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨡ ᩱᨧ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩁᩥ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩶ᨦ、ᨤᩬ᩶ᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᨣᩫ ᩅᨠ、ᨤᩬ᩶ᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᨴᩤ ᩮᩮᨧ᩵,ᨷᩢ ᨯ᩵ ᨾᩦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᨺ᩵ᩣ ᨻᩣ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ、ᩅᩥᩣ、ᩋᩣᨩᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ 898 ᩉ᩵。ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨣᩫ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷,ᨾᩣ ᨳ᩶ᩁ ᨲᩥ ᨠᩣ ᨲᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩓ ᨡᨶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᩉᩣ  ᨳ᩶ᩣ、ᩉᩣ ᨺ᩵ᩣ、ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ。 

   ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷,ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨿᩢ  ᩱᨸ,ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩮᩅᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᩈᩢ,ᨩ ᨶᩫ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨠᩣ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᨲᩬ᩷ ᨠᩢ;ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵,ᨽ᩵ ᨠᩢ APP  ᩁ᩵ ᩁᩁ,ᨩ ᨶᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩱᨤ᩵ ᨶᩦ ᨿᩣ、ᩋ᩵ᩣ ᨲᩫ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ、ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᨯᩦ ᨺᨦ ᨶᩥ;ᨩ ᨶᩫ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ“ᩅᩢ ᪑ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᨲᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩦ ᪑,ᩮᨯᩥ ᩱᩉ ᨴᩬᨦ ᩉ᩵ ᪑、᪃ ᩮᨯᩥ ᩱᩉ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨠᩢ ᨻᩬᨠ ᪑、 ᩱᩉ ᨻᩡ ᨻᩬᨠ ᪑”,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩉᩫ ᩮᩁᩥ ᩉᨾ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑。(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣᩤ᩵)