new tai | old tai | 中文

ᩰᩁ ᩁᩣ ᨩ ᩅᨲ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨯᩦ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ

作者: 时间:2021-05-13 17:01:54

0510-02SZZH-002-195934-原文件.jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨴᩤ ᨩ᩵ ᨸ᩵、ᨣ᩵ᨦ ᨡ᩵ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᩓ ᨣ᩵ᨦ ᩅ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᩰᩁ ᩁᩣ ᨩ ᩅᨲ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨷᩤ᩶ ᩮᩮᩋ᩵ ᨴᩦ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩋᩢ“ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ”ᨶ᩾,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩐᩢᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨶᩦ ᨴᩤ ᨴᩤ ᨸ᩵ᩁ ᩮᨸ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᨠᩣ ᨵᩤ、ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩓ ᨣᩣ ᩮᨩ᩶ ᨠᩣ ᩀᩣ ᨿᩣ ᨶ᩾。(ᩅᩤ᩶ ᩉ᩵ᩣ ᨿᩥ)