new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨼ

作者: 时间:2021-05-27 18:14:16

    ᩉ᩾ᨦ ᨯ᩵ᩁ ᨶᩥ,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩰᩁ ᩁᩁ ᨶᩭ᩶ ᩃ᩵ ᩃ᩵ᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨼ ᩱᩉ᩶ ᩱᨼ ᩃᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩉᩨ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᩓ ᩃᨠ ᩁᩁ ᨴᩗᩢᩣ。

   ᩀ᩵ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨶ᩾,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ“ᨼ᩶ᩣ ᩱᨼ ᩱᩉ᩶ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶、ᨩ᩵ ᨹ᩶ ᩱᨯ᩶ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩕᨣ ᩈᩬᩁ ᩓ ᩃᨠ ᩁᩁ ᨴᩗᩢᩣ ᨠᩢ ᨴᩡ ᩀ᩵ ᨶᩬᨠ ᨷᩤ᩶ ᨶᩬᨠ ᨡ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩱᨼ,ᨠᩢ ᨴᩡ ᩀ᩵ ᩱᨠ᩶ ᨠᩥ ᨤ᩵ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᨧᩥ ᩱᩁ᩵、ᨧᩥ ᩈᩁ、ᨧᩥ ᩀ᩶ᩣ、ᩈᨾ ᩱᨼ ᩮᩮᨸ ᨩᩥ ᨸᩥ ᨸᩣ ᩋᩬ᩵ᨾ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨸᩫ ᨼᩢ ᨠᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ。ᩃᩁ ᨾᩣ,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᨻᩢ ᨩᩬ᩷ ᩮᩮᨶ᩶ ᩓ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩉᩨ ᩃᨠ ᩁᩁ,ᩉᩨ ᩃᨠ ᩁᩁ ᨴᩗᩢᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨼ ᩱᩉ᩶ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶。(ᩮᨪᩥ ᨤᩣ ᩃ᩶ᨦ)