new tai | old tai | 中文

ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨿᩫ ᩴ ᨠᩣ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩈᩢᩔᩦ

作者: 时间:2021-06-25 17:36:02

  ᩮᨡ᩾ᩣ  ᨶᩥ ᨾᩣ,ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩰᩁ(ᨧ᩵ᩣ)ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨩᩫ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨴ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ ᩱᨸ,ᨡᩨ ᨳᩨ ᨲ᩶ ᨶ᩶ ᨳᩨ ᩮᩁᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ“ᨩᩬ᩵ᨦ ᩮᨿᩬ ᨴᩤ ᩮᩮᨸ 7+2”,ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩅᨦ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩓ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩈᩢᩔᩦ ᨾᩣ。

 ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᩃᩣ ᨽᩬ᩵ᨦ ᩱᨸ ᩉᩫ ᨠᩣ ᩉᩣ ᩃᩦ、ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ,ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨸᩢ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᩥᩣ  ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ,ᩉ ᨦᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ;ᩃᩣ ᨽ᩵ᩬᨦ ᩱᨸ ᩴ ᩮᩉᩥᨦ ᩮᨠ ᩀᩣ ᩮᩀᩬᩥ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩁᩢᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ“ᩴ ᩮᩮᨾ᩵”。ᨣᩫ ᩅᨠ ᨴᩢᩗᩣ ᨣᩢ ᨡᨠ ᩁ᩶ ᨵᩤ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩁᩢᨠᩣ ᨠᩣ ᨿᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᨹ᩶ ᨵᩦ ᪑,ᩋᩣ ᨴᩥ ᩱᩉ ᨸᩢ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᨻᩬᨠ ᪑,ᩁᩢᨠᩣ  ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ。ᨻᩦ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩈ ᩉᩣ ᨠᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᩋ ᨠᩢ,ᨣᩢ ᨡᨠ ᩁ᩶ ᩱᨩ᩶ ᨩᩬ᩶ᩁ ᩱᨩ᩶ ᨳ᩵ ᨴᩗᩢᩣ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵。ᩮᩮᨳ ᨾᩣ,ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᩮᨶᩬᩥ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ。(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣᩤ᩵)