new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨴᩬ᩷ ᩴ ᨣᩤ ᩮᨩ᩶ ᨠᩣ ᨡᩦ ᩱᨽ᩵ ᨴᩬᨯ ᨧᩥ ᨴᩬᨯ ᩱᨧ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ

作者: 时间:2021-06-25 17:38:51

2b-2.jpg

 ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨴᩤ ᨩᨦ ᨩᩨ ᩈᩣ ᨿᩫ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ ᨠᩣ ᨪᩣ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ  ᨶᩥ ᨴᩤ ᨴᩤ,ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ “ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ” ᩉ᩾,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩃᨷ ᨴᩬᨦ ᩁᩬ᩵ᨦ ᩮᩉᩥᨦ,ᨩ ᨶᩫ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩃᩣ ᩁᩬ᩵ᨦ ᩮᩉᩥᨦ、ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᩁᩬ᩵ᨦ ᩮᩉᩥᨦ。ᩮᩮᨳ ᨾᩣ,ᨠᩢ ᩱᩈ᩵ ᨴᩬ᩷ ᩴ ᩱᩉ᩵,ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ  ᨩᩫ ᩉᩣ ᩈᩣ ᨿᩫ  ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩴ。(ᩮᨿ᩶ ᨾᩥ)