new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ

作者: 时间:2021-06-25 17:39:45

2b-1.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩮᨪᩥ ᨪᩣ ᨲ᩵,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ  ᩮᨽ ᩱᨽ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩉᩨ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨴᩢ ᩉᩣ。(ᩮᨧ᩶ᩣ ᨻᩥ、ᩃᩥ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨿ᩶)