new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᨸ᩵ᨠ  ᩮᩮᩃ᩶

作者: 时间:2021-07-22 15:16:18

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨹ᩶ ᨾᩦ ᩅᩥᩣ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩅᩥᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩓ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᨧᩥ ᩃᩫ ᨾᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨾᩥ ᩁᩬ᩶ᩁ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᨧᩥ,ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᨸ᩵ᨠ  ᩮᩮᩃ᩶ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。

 ᨠᩣ ᨸ᩵ᨠ  ᩮᩮᩃ᩶ ᨶᩥ ᩮᩮᨿ᩵ ᩱᨩ᩶  ᩴ、ᩮᩮᨿ᩵ ᩱᨩ᩶  ᩮᩅᩣ、ᩱᩅ᩶  ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᩁ、ᩮᩮᨿ᩵ ᩱᨩ᩶  ᨦᩨ ᨴᩨ,ᨷᩢ ᩮᨴᩤ᩶ ᨣᩣ ᩮᨩ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᩁ ᨣᩫ ᨷᩢ ᨻᩬ᩷,ᨿᩢ ᩉᩥᨠ᩵ ᩅᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᩮᩉ᩶ ᨡ᩵ᩣ ᩈ ᩵。ᩮᨾᩬᩥ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨶ᩾,ᨹ᩶ ᨾᩦ ᩅᩥᩣ ᩮᩮᨠ᩶ ᩱᨡ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨠ  ᩮᩮᩃ᩶、 ᨩ᩵ᩣ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶ᩣ、 ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨷ᩶ᨦ ᩮᩮᨾ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩓ  ᨩ᩵ᩣ ᨵᨾ ᨩᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ  ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨧᩨ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩉᩫ ᩱᩁ᩵ ᩉᩣ  ᩃᩬ᩷ ᨸ᩵ᨠ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨴᩬᨦ。ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨣᩢ ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᩈᩥ ᨳᩣ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶ᩣ ᨷᩢ ᨡᩣ。

 ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ,ᩰᩀ ᩐᩢᩣ ᨧᩥ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨩᩫ ᩉᩣ ᨸ᩵ᨠ ᩱᩁ᩵ᨯ ,ᨧᩨ ᩮᨻᩬᩥ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ  ᩮᩮᩈ᩵ ᩓ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ ᩈᩢᩔᩦ ᩮᩈᩬᩥ ᩁᩬᨦ ᩉᨦᩬ ᨻᩨ ᩅᩥᩣ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨯᩦ ᩱᩅ᩶。(ᩰᨤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ)