new tai | old tai | 中文

ᨩᨦ ᦣ᪁ ᩯᨪ᩵ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᦣᩢᨠ᪁ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩉᩫ ᨴᩤ

作者: 时间:2021-08-27 15:40:28

  ᩮᨡ᩾᪁ ᩰᩉ᩵ᨦ ᨶᩥ ᨾ᪁ ᩮᩉ ᩮᨻᩥᩬ ᨺᦣ ᨲᩫ ᩉᦻ ᩉ᩵᪁ ᨴᩤ ᨠᩢ,ᨠ᩷ᩬ ᩀ᩶᪁ ᩋ᩵ᩬᨠ ᨾ᪁ ᩱᩅ,ᨻ᪁ ᩉᩨ ᩉᩫ ᨴᩤ ᨷ᩶ᩤ ᨡ᩵ᨦ ᨩᨦ ᦣ᪁ ᩯᨪ᩵ ᨩᨦ ᦣ᩵ᨦ ᩈᩨ ᦣᩢ ᩴ,ᦣᩬ᩵ᨦ ᩴ ᨲᩨ ᨲᩢ。ᩮᨻᩥᩬ ᩋ᪁ ᨾ ᨡ᩵᪁ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᩮᨡ᩾᪁ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨲᩣ ᩈᩢᩔᩦ,ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᦣ,ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩᨦ ᦣ᪁ ᩯᨪ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨩ᩵ ᨷ᩶ᩤ ᨩ᩵ ᨡ᩵ᨦ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩉᩫ ᨴᩤ,ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᨸᩫ ᩯᩃ ᩉᩫ ᨴᩤ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᨴᩢ ᩯᨪ᩵。

 ᨴᩤ ᩯᨿ᩶ ᨩ᩵ ᨷ᩶ᩤ ᨩ᩵ ᨡ᩵ᨦ ᩋᩬᦣ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻ᪁,ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨡᩢ ᩉ᩶ᦣ  ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵,ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ ᩃ᪁ ᦣᩬ᩵ᨦ ᩃ᪁ ᩮᩉᩥᨦ、ᨸᩬ᩵ᨦ ᨵ᩵ᨦ ᦣᩬ᩵ᨦ ᩴ,ᨳ᪁ ᩀ᩶᪁ ᪂ ᩕᨲ᪁ ᦣᩥ ᨴᩤ。ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ 6 ᨴᩦ ᨪ᩶ᦣ ᨾᩥ ᩯᨪ ᨩ 51 ᨴᩦ ᨻ᩷ᩬ ᩱᦣ᩵ ᩯᨾ᩵  600 ᨣᩫ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩯᦣ,ᩉᩫ ᨴᩤ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩉ ᨦ᪁,ᦣᩬ᩵ᨦ ᩴ ᨸᩬ᩵ᨦ ᩃᩬᨯ ᨯᩦ,ᩋ᪁ ᨾ ᨡ᩵᪁ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᩮᨡ᩾᪁ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩈᩢᩔᩦ。  (ᨩ᩵ ᨿᩦ)