new tai | old tai | 中文

ᨣ᩵ᨦ ᨩ᩷ᩬ ᨲ᩵ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷ᩶ᩤ ᨡ᩵ᨦ ᨸ᩵ᦣ ᩱᩉ᩵ ᩱᩈ ᨦ᪁

作者: 时间:2021-08-27 15:43:09

  ᩮᨡ᩾᪁ ᪂、᪃ ᨸᩦ ᨶᩥ ᨾ᪁,ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲ᪁ ᨠ᪁ ᩰᨩ᩵ ᨿ᩵᪁ ᩓ ᩮᨪᩥ、ᩮᨩᩥ ᩈᨯ ᨡ᪁ ᩯᨧ᩵ ᩉᦻ ᨶ᩾,ᩋᩬᦣ ᨩᩬᨾ ᩯᨧ᩵ ᩉᦻ ᨠ᩵᪁ ᨸ᩵ ᧗ ᨣᩫ ᩯᨷ᩵ ᩮᨸ ᪃ ᩃ᩵,ᩱᨸ ᨳᩨ ᨷ᩶ᩤ ᩉᩥᨾ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩯᨩ᩵ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᦣᦻ ᩯᩈ᩵ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᨸᩫ ᦣᩬᨦ ᨴᨠ᩼ ᨹ᪁。ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᨸᩫ ᦣᩬᨦ ᪂、᪃ ᨸᩦ,ᨠ᪁“᪂ ᨷᩢ ᨡᩦ ᪃ ᩋ᪁ ᨾ ᨡ᩵᪁”ᩯᩉ᩵ ᨻ᩷ᩬ ᩱᦣ᩵ ᩯᨾ᩵  ᨷ᩶ᩤ ᩉᩥᨾ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᩱᨯ᩶ ᨣᦻ ᩮᨩ᩶ ᨲ᪁ ᨯᩦ,ᨤ᪁ ᨣᩨ ᩀ᩶᪁ ᩮᦣᩥ ᨴᨠ᩼ ᨹ᪁ ᨣᩢ ᨲ᩾ ᩯᨲ᩵“ᩉᩨ ᨲᩫ ᨡ᩶᪁ ᨻ᩶ᦣ ᨧᩢ᪁ ᨴᨠ᩼ ᨹ᪁”ᨻᩥ ᨸ᩵ᦣ ᩮᨸ“ᨲᩫ ᨡ᩶᪁ ᨯᩦ ᨻ᩶ᦣ ᨧᩢ᪁ ᨴᨠ᩼ ᨹ᪁”。ᨸᩦ ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ,ᨲ᪁ ᩮᨪᩥ ᩱᨯ᩶ ᩀ᩶᪁ ᩮᦣᩥ ᨴᨠ᩼ ᨹ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᩉᩥᨾ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᦣᩬᨯ ᨳᩨ ᨣᩫ ᩱᩉ 10226.5 ᩯᨿ᩶,ᩯᨴ ᨴᨾ ᨸᩦ ᪂᪐᪁᧕ ᨲᩫ 2976.3 ᩯᨿ᩶ ᨶ᩾ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨾ᪁ ᨳᩨ 3.4 ᨳᩫ。

  ᨷ᩶ᩤ ᩉᩥᨾ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᨾᩦ ᨷ᩶ᩤ ᩉᩥᨾ ᨷ᩶ᩤ ᩉᩅ、ᨷ᩶ᩤ ᩉᩥᨾ ᨷ᩶ᩤ ᨶ᩶ᩭ、ᨸ᩵᪁ ᨸᩫ、ᨸ᪁ ᨾᩬᨠ、ᩯᩈ ᩅᩢ ᨷ᩶ᩤ ᩱᩉ᩵、ᩯᩈ ᩅᩢ ᨷ᩶ᩤ ᩮᨠ᩶᪁、ᨸ᩵᪁ ᨤ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᩱᩉ᩵、ᨷ᩶ᩤ ᩉ᩶ ᨷ᩶ᩤ ᩱᩉ᩵ ᨪ᩵ᦣ ᨾᩥ ᩯᨪ ᨩ ᪉ ᨷ᩶ᩤ ᨶᩥ,ᨴᩢ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᨾᩦ 526 ᩮᦣᩥ 2219 ᨣᩫ。ᩋᩬᦣ ᩮᨾᩥᩬ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᨸᩫ ᦣᩬᨦ ᨴᨠ᩼ ᨹ᪁,ᩮᩉ ᩮᨻᩥᩬ ᨴᩤ ᩃ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾ᪁ ᨷᩢ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨵ᩵ᨦ、ᩈᩥ ᨡ᩵᪁ ᨲᩨ ᨴᩡ、ᩮᦣᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶᪁ ᨲᩫ ᩃᦣ、ᨤ᪁ ᨣᩨ ᨲᩫ ᩃᦣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨶᩬᨠ ᩮᩈ ᨸ᩵᪁ ᨤ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᩱᩉ᩵ ᩱᨸ ᩮᨸ ᨷ᩶ᩤ ᨴᨠ᩼ ᨹ᪁ ᨪ᩶。

  ᩮᨻᩥᩬ ᨣᩣ ᩮᨩ᩶ ᨡ᩷ᩬ ᨠ᪁ ᨻ᩷ᩬ ᩱᦣ᩵ ᩯᨾ᩵  ᨪ᩵ᦣ ᨾᩥ ᩯᨪ ᨩ ᧘ ᨷ᩶ᩤ ᨻᩬᨦ 1749 ᨣᩫ ᨠᩦ ᩴ,ᨠ᩵᪁ ᨸ᩵ ᨸᩫ ᦣᩬᨦ ᨴᨠ᩼ ᨹ᪁ ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨡᩢ ᩉ᩶ᦣ  ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᩮᦣᩥ ᨠ᪁ ᨲ᩷ᩬ ᩰᦣ  ᩴ ᩮᨾᩥ ᦣᦻ ᩯᩈ᩵,ᨸᩬᨦ ᩐᩢ᪁ ᨴ᩷ᩬ ᩴ 1.76 ᩉᩨᦣ ᨾᩦ、ᨧᩢ ᨿᦣ ᩕᨲᩬᨦ ᩴ ᩉᩨ ᨷ᩶ᩤ ᩉᩥᨾ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᧘ ᩉᩫ。ᩯᨳ ᨾ᪁,ᨸᩬᨦ ᩐᩢ᪁ ᨦᩨ ᨲᩫ ᨴᩨ ᩉ᩾ᨦ ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨴᩤ ᩃ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾ᪁ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ 260 ᩉᩨᦣ ᩯᨿ᩶、ᨦᩨ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ “ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠ᪁ ᩈ᩵᪁ ᨤᦻ ᩓ ᨿᩥ ᩶ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨸᩫ ᦣᩬᨦ”50 ᩉᩨᦣ ᩯᨿ᩶、ᩉ᪁ ᦣᩬᨾ ᨦᩨ ᩉ᩾ᨦ ᩉᦻ ᨺ᩵ᦻ ᨻᩬᨦ 20 ᩉᩨᦣ ᩯᨿ᩶,ᩐᩢ᪁ ᨾ᪁ ᩉ᩷ ᩉᩫ ᨴᩤ ᨸᦣ ᩈᩦ ᩯᨾ ᨷ᩶ᩤ ᨡ᩵ᨦ。

  ᨲᩥ ᨲ᩷ᩬ ᨡ᩷ᩬ ᨠ᪁ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷ᩶ᩤ ᩉᩥᨾ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩᩡ ᦣ᩾ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨣᩫ ᩓ ᩈᩢ ᨡᩬᨦ ᩀ᩵ ᩉ᩾ᨦ ᨠᩢ ᨶ᩾,ᨠ᩵᪁ ᨸ᩵ ᨸᩫ ᦣᩬᨦ ᨴᨠ᩼ ᨹ᪁ ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᩈ᩷ᩬ ᩮ ,ᨴ᩶ᦣ ᨿ᩶ ᨩᩦ ᩴ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨲ᪁ ᨲᩫ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ,ᩈ᩶᪁ ᩮᨸ ᨠ᪁ ᩀ᩶᪁ ᩉᩨᨯ ᨯᩦ ᩮᩮᩉ᩵ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᦣ᪁ ᨠᩥ,ᨡᩢ ᩋ᪁ ᩴ、ᨡᩢ ᨹ᩶ ᨠ᪁,ᩋ᪁ ᨾ ᨡ᩵᪁ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ。ᨶᩬᨠ ᩮᩈ ᨶᩥ,ᨿᩢ ᩱᨸ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨳᩨ ᨩ᩵ ᨷ᩶ᩤ ᨡ᩵ᨦ,ᩮᨡ᩾᪁ ᨳᩨ ᩀ᩶᪁ ᩮᩁᩥ ᩋ᩵ ᩃ᪁、ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨠ᪁ ᩯᨲ᩵ ᩯᨡ,ᨩᩦ ᨾᩥᩯᨪ ᨩ ᪉ ᨷ᩶ᩤ ᨴᩢ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᩋᩬᦣ ᨩᩬᨾ ᩀ᩵ ᨻᦻ ᨶᩬᨠ ᩮᦣᩥ ᩯᨸ ᨴᩦ ᩃ᩶ᨦ ᩈᩢ ᨡᩬᨦ,ᩀ᩵ ᨻᦻ ᨶᩬᨠ ᩃ᩶ᨦ ᩈᩢ ᨡᩬᨦ,ᨧᩨ ᩐᩢ᪁ ᨠ᪁ ᩯᨲ᩵ ᩯᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨧᩫ ᩉᦻᩮᨡ᩾᪁ᦣᩥ ᨷ᩶ᩤ ᨣᩬᨦ ᨡ᩵ᨦ。   ᩯᨳ ᨾ᪁,ᨠ᩶᪁ ᨩ  ᨩ᩵᪁ ᨸ᩵ᨠ ᩃ᩶᪁、ᩋ᩶ᩭ、ᩮᨡ᩾᪁ ᨯᨦ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩯᩉ᩵ ᨠ᩶᪁ ᩉ᩶᪁ ᩮᨴᩥ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶᪁,ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩈ᩶᪁,ᩋᩥ ᩯᨳ ᨲ᪁ ᩮᨪᩥ ᩱᨯ᩶。

  ᨸᩦ ᨶᩥ,ᨷ᩶ᩤ ᩉᩥᨾ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸ᩵ᨠ ᩋ᩶ᩭ 6000 ᨾ、ᩃ᩶᪁ 2464 ᨾ。ᩀ᩶᪁ ᩮᦣᩥ ᨸ᩵ᨠ ᩋ᩶ᩭ 504 ᩮᦣᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩋ᩶ᩭ ᨿᩥ ᩮᩉ᩶᪁ ᪁᪂ ᨻᩢ  ᩰᦣ  ᩋᩥ ᩋᩭ᩶ ᨩᨦ ᩮᨧᩥ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤ᪁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨲ᪁ ᨯᩦ,ᨣ ᩯᨿ ᨴᩬᨦ ᩮᦣᩥ ᩱᩉ ᨧᩢ ᩋᩥ ᩯᨳ ᨲ᪁ ᩮᨪᩥ ᩱᨯ᩶ 1.1 ᩉᩨᦣ ᩯᨿ᩶。ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᨸᩫ ᦣᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁,ᨲ᪁ ᩮᨪᩥ ᩱᨯ᩶ ᨴᩢ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᨿᩫ ᨡᩨ ᩈᨦ  ᨾ᪁ ᨩ᩵ ᨸᩦ。

  ᨷᩢ ᨯ᩵,ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨴᩨ ᨴ ᩮᨡ᩾᪁ ᩉᦣ ᨴᩤ ᦣ᩶ ᨾᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩱᨻ。        (ᩯᨪ᩵ ᩉᩦ)