new tai | old tai | 中文

ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ

作者: 时间:2021-08-27 15:44:07

  ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᦣ,ᨻ ᨦ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶᪁ ᩯᩈ᩵ ᨡᩬ᩶ᦣ ᨲᩬᨾ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩉᦻ ᨺ᩵ᦻ ᩉᦻ ᨻᦻ,ᩱᨩ᩶ ᨸᩥ ᩀ᩵᪁ ᪃ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᩯᨳ ᩯᨡ ᩯᦣ ᩮᨸᩥ ᩯᨿ ᩰᨿᩬ ᩴ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᦣ ᨠᩣ ᩈ᩶᪁ ᩯᨲ᩵ ᨽ ᨴᩥ ᩉᩨ ᨿ᪁,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩯᦣ ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ。

 ᩉ᩶᪁ ᨤ᪁ “ᨽ ᨴᩥ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᦣ ᩋᩬᦣ ᨪ᩵ᦣ ᨩ ᨩ᪁”ᩋᩢ ᨠ᩵᪁ ᨸ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨴᩢ ᩮᨧᩥ ᨡ᩵᪁ ᩮᨻ᩶᪁ ᨳᩨ ᩱᨶ ᨷ᩶ᩤ ᨡ᩵᪁ ᩮᨻ᩶᪁ ᨳᩨ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᨶ᩾。ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨩᩫ ᩈᨠ᪁ ᩱᩉ᩵,ᨩ ᨶᩫ ᨠ᩵᪁ ᨸ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤ᪁ ᨩ ᨴᩦ ᩓ ᨠ᩵᪁ ᨸ᩵ ᩱᨶ ᨷ᩶ᩤ、ᩱᨶ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵、ᩱᨶ ᩮᨧᩥ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᨺ᩵ ᩯᩃ᩶、ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᨣᩫ ᩉᩫᨾ、ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩃᨠ ᦣᦣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩮᨡ᩾᪁ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨩ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ,ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᩯᨲ᩵ ᩯᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ。

 ᩯᨹ᩵ ᩱᨡ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᨸᩥ ᩯᨿ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᩯᨩ ᨽᩥ ᨠ᪁ ᩮᦣᩥᩬ ᩮᦣᩥ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ。ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᩱᩉ ᩈ᩶᪁ ᨷ᩶ᩤ ᨡ᩵ᨦ ᩮᨸᩥ ᩯᨿ ᨠ᪁ ᩯᨲ᩵ ᩯᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨴᩦ ᪑。ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩯᨩ ᨽᩥ ᨷ᩶ᩤ ᩮᨸᩥ ᩯᨿ,ᨷᩢ ᩃᩫ ᨤ᪁ ᨣᩨ ᨠᩫ ᩮᨣ᩾᪁ ᩮᨧ᩾᪁ ᩮᦣᩥ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨴᩢ ᩮᨧᩥ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᦣ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨠ᪁ ᩯᨲ᩵ ᩯᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ,ᩈ᩶᪁ ᩮᨸ ᩃ ᩯᨤ᩵ᦣ ᨩ᩵ ᨹ᩶ ᨩ᩵ ᨣᩫ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵、ᨹ᩶ ᨿᩬ᩶ᦣ ᨲ᪁ ᨯᩦ ᨠ᪁ ᩯᨲ᩵ ᩯᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ。

 ᨩ᩵ ᨷ᩶ᩤ ᨩ᩵ ᨡ᩵ᨦ ᩯᨲ᩵ ᩯᨾ《ᦣᩥ ᨷ᩶ᩤ ᨣᩬᨦ ᨡ᩵ᨦ》,ᩐᩢ᪁ ᨠ᪁ ᩯᨲ᩵ ᩯᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨧᩫ ᩉᦻ ᩮᨡ᩾᪁《ᦣᩥ ᨷ᩶ᩤ ᨣᩬᨦ ᨡ᩵ᨦ》,ᩮᨾᩥᩬ ᦣᩬ᩶ᨦ ᦣᨠ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨠ᪁ ᩯᨲ᩵ ᩯᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨶ᩾,ᩈ᩶᪁ ᩮᨸ ᨽ ᨴᩥ ᩉᩨ ᨿ᪁,ᩰᨿᩬ ᩴ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨡᨠ ᦣ᩶ ᨡᦻ ᩯᨴ ᨷᩅᩥᨱᩥ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩱᩉ᩵ ᩮᨸ ᨷᩅᩥᨱᩥ ᩀ᩶᪁ ᩉᩨᨯ᩵、ᨠ᪁ ᩈ᩶ ᩈᩬᦣ ᩀ᩶᪁ᩉᩨᨯ᩵,ᩈ᩶᪁ ᩮᨸ ᨠ᪁ ᩀ᩶᪁ ᩉᩨᨯ᩵ ᨯᩦ ᨩᩥ ᩯᨩ ᨠ᪁ ᨯᩦ、ᨩᩥ ᩯᨩ ᨠ᪁ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ、ᦣᩢᨠ᪁ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩈ᩶᪁ ᩯᨲ᩵ ᨻ ᨦ ᩉ ᨦ᪁ ᨯᩦ ᩀ᩵ ᩈᨡ  ᨵ᩷ᩬ。

 ᨲ᩷ᩬ ᩮᨴ᩾᪁ ᨳᩨ ᩮᨾᩥ ᨯ᩵ᦣ,ᨴᩢ ᩮᨧᩥ ᨻᩬᨦ ᨾᩦ 5000 ᨣᩫ ᨸᦻ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨠ᪁ ᩯᨲ᩵ ᩯᨡ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ,ᨹ᩶ ᩉᩫᨯ ᩀ᪁ ᩮᩀᩥᩬ 50 ᨴ᩵ᦣ ᨸᦻ。(ᩮᨵ᩾᪁ ᩯᨪ ᩃᩥ)