new tai | old tai | 中文

ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨧᩬ᩷ ᩰᨿ ᨿᩬ᩷

作者: 时间:2018-05-14 16:04:15

1-1.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨤ᩶ᨦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᨧ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨿᩥ ᩮᩮᩈ᩵ ᨣ᩵ᨦ ᨪᩨ ᩈᩫ ᨩᩦ ᨪᩦ ᩋᩢ ᩀᩦ ᨲᩫ “ᨠᩦ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵ ᨠᩦ  ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ” ᩉᩨ ᩰᩁ ᩋᩣᨩᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᨾᩥ ᩁᩥ ᩮᩮᩉ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ,ᨿᩥ ᨯᩦ ᩰᩁ ᩋᩣᨩᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ。 (ᨤᩣ ᩈ᩵ᩣ ᩮᨪᩥ)