new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ

作者: 时间:2018-05-16 10:22:07

C0515004-02b-慈安胜.jpg

ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᩣᩣ ᨤ᩵,ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩅᩢ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᩁᩢᩣ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪐、ᩅᩢ ᨧᩨ ᨧ ᩮᩅᩥ ᨪᩬ᩵ᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᨯᩦ ᩱᩉ ᩣ᪐ ᨸᩦ ᨡ᩵ᨷ ᩱᨤ᩵ ᨾᩣ ᩁᩬᨯ,ᩮᩮᨿ᩶ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨶ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩀ᩵ ᩉᨦ ᩕᩈ ᨿᨦ ᨤ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩋᩢ ᩋᨳ ᩱᨶ“ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩉᩨᨦ ᨲᩥ ᩉᩨᨦ ᨾᩨ、ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨽ ᩱᨽ ᩥ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ  ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨶ᩾。ᩅᩢ ᨶ᩾ ᨻᩬᨦ ᩀᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩣ᪃ ᩮᩮᨸ᩶、ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩉᩨᩁ᩵ ᨷᩥᨸᩣ、ᨻᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᪃ ᨻᩢ ᪄ ᩁᩭ᩶ ᩉ᩵ ᨸᩣ。(ᨾᩥ ᩮᨴᩬᩥ)