new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨯ ᩮᨲᩥ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ

作者: 时间:2018-05-18 10:54:50

C0518003-02b-慈安胜.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᩰᨣ᩶ ᨵ ᨩᩨ ᩮᩮᨿ᩶ ᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨴᩢ ᨾᩁ ᩱᨸ ᨴᩦ ᩮᩮᨯ ᩮᨲᩥ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩃ᩶ᩁ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ。(ᩮᨪᩥ ᨿᩥ)