new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩮᩮᨲ᩵ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ

作者: 时间:2018-05-28 09:00:44

1-1.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨵᩤ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᩮᩉ᩵ ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨵᩤ ᩮᩮᨲ᩵ ᨶ᩶ᨦ ᩮᨤᩥ ᨿᩥ ᩶ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩮᨾᩥ ᩁ ᩮᨧᩥ ᩓ ᨠᩣ ᨪᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩮᩮᨲ᩵ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ。ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ  ᨾᩦ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉᩣ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶、ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵、ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨻᩬᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᪆ ᨻᩢ ᨷᩥ ᨸᩣ。(ᨿ᩾ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨿ᩵)