new tai | old tai | 中文

ᩃᩥ ᨾᩥ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶

作者: 时间:2018-05-31 11:15:19

C0531005-01b-曾崇明.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩃᩥ ᨾᩥ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩱᨩ᩶ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ  ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ、ᩈᩥ ᩰᨧ ᨤ ᨴᩬᨦ、ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶。(ᨻ ᩉ᩶ᩣ)