new tai | old tai | 中文

ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩦ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ

作者: 时间:2018-06-20 16:21:00

C0619003-03b-刘大江.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᩮᩅ ᩮᩮᨻ᩵ ᨸ᩵ᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩃᩫ ᩱᨸ  ᨷᩤ᩶ ᨩᨦ ᨴᩦ ᨷᩤ᩶ ᨴᩬᨦ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩋᩢ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨶ᩾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨸᩢ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩀᩣ ᩮᩀᩬᩥ,ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩦ。(ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᨧᩥ)