new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᩮᨯᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᩮᨾᩥ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ

作者: 时间:2018-06-20 16:23:31

C0620022-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᩣ᧕ ᨤ᩵,ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ,ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩱᨶ ᩈᩨ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᨿᩬ ᩮᨯᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᩮᨾᩥ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ “6.26” ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᧘ ᨲᩫ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ “ᨩᩥᩅᩥ ᩈᩢᩔᩦ、ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᨷᩢ ᨾᩦ ᨻᩥ ᩮᨷᩬᩥ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨶ᩾ ᨣᩨ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩱᩈ᩵ ᩮᩮᨸ᩶ ᩕᨲᩣ “ᩰᩁ ᩁᩁ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨠᩢ ᨴᩡ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ” ᩀ᩵ ᩰᩁ ᩁᩁ ᨩ᩵ᨦ ᨪᩬ᩷ ᨵᩦ ᪄ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨶᩫ。ᩋᩢ ᨶᩥ ᨧ ᩉᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᩮᨯᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᩮᨾᩥ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩋᩢ ᨸᩦ ᩱᩉ ᨻᩬᨠ ᪑ ᨶ᩾ ᨴᩨ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ。(ᨿ᩾ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩮᨿ᩶)