new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨿᩫ ᩴ ᨠᩣ ᩮᩮᨿ᩵ ᩱᨩ᩶ ᨡᩬᨦ ᩈᩫ

作者: 时间:2018-07-11 17:12:54

C0706002-02b-慈安胜.jpg

ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ  ᨴᩦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩓ ᩱᨶ ᩅᨦ ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩋᩣ ᨴᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨿ᩵ ᩱᨩ᩶ ᨡᩬᨦ ᩈᩫ。

ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩱᨩ᩶ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᩰᨠᩬ ᩀᩢ ᨸ᩵ ᩮᩮᨻ᩵、ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ、ᨴᩦ ᩮᩮᨠ᩶ ᩱᨡ、ᨲᩥ ᩀᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ᩵ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨿᩫ ᩴ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩓ ᩮᩮᨿ᩵ ᩱᨩ᩶ ᨡᩬᨦ ᩈᩫ。ᩅᩢ ᨶ᩾ ᨻᩬᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᧕ ᩁᩭ᩶ ᨷᩥ ᨸᩣ,ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᨠᩣ ᩈᩥ ᨳᩣ ᪄᪐ ᨣᩫ ᨸᩣ。(ᨩ᩵ᩣ ᨡ᩵、ᩅᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩉᩦ)