new tai | old tai | 中文

ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩈᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩰᨽᩬ ᨽ᩾

作者: 时间:2018-07-13 16:11:08

C0712002-02b-慈安胜.jpg

ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪆ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩᩥ ᩅ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨩ᩵ ᩅ ᨩ ᨶᩫ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩᩦ ᨣᩤ ᪄᪐ ᨣᩫ ᨸᩣ ᨡᩨ ᨾᩣ ᨴᩦ ᩮᩮᨯ ᩮᨴᩥ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩓ ᩰᩁ ᨻᩥᨴ ᨽᩢ ᨽᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩁ᩵ ᩁᩁ,ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩈᩬᩁ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩃ᩶ᩁ,ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩈᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩰᨽᩬ ᨽ᩾。(ᨣᩤ᩶ ᨤᩬ᩶ᩁ)