new tai | old tai | 中文

ᩅᨦ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩬ᩷ ᨺᩁ ᨲᩫ ᩴ ᨳ᩶ᨾ

作者: 时间:2018-08-03 08:01:29

C0727002-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪂᧕ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ ᪆ ᨲᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩦ ᨳᩨ ᪂ᩣ ᨲᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩉᩦ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨺᩁ ᨲᩫ ᩉ᩵ᩣ ᩉᩅ。ᨺᩁ ᩉᩅ ᨻᩣ ᩉᩨ ᨠᩬᩁ ᩮᩃᩥ ᩮᨧᩥ、ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᨧᩥ、ᩮᨿ᩾ᩣ ᨪᩦ ᩮᩮᨪ᩵ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩥ ᩴ ᨶᩬᨦ,ᩱᩁ᩵  ᨧᩬ᩷ ᩴ ᨳ᩶ᨾ,ᩃᩣ ᨴᩦ ᨿᩢ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩥ ᩮᨽ ᩱᨽ ᩃᩫ ᩉᩅ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᩱᨶ ᩅᨦ ᨣᩢ ᨧᩬ᩷ ᩴ ᨳ᩶ᨾ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ。

ᩃᩣ ᨠᩣ ᩁ ᨯ ᩋᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨯ ᩮᨲᩥ:ᨩᩬ᩵ᨾ ᨲᩣ ᩮᩅᩣ ᨿᩣ ᨺᩁ ᨾᩣ ᩁᩬᨯ,ᩴ ᩈᩥ ᩴ ᩈᩣ ᩮᩉᩥᨦ ᨣᩢ ᩉᩣ ᨾᩣ、ᩱᨦ᩵ ᨯᩥ ᩉ᩶ ᨣᩬᨦ ᨽ᩵,ᨣᩢ ᨻᩫ ᩱᩈ᩵ ᨺᩁ ᩉ᩵ᩣ ᩉᩅ ᨲᩫ,ᨩ᩵ᩣ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩥ ᩮᨽ ᩱᨽ ᩴ ᨶᩬᨦ、ᨯᩭ ᨣᩬᨦ ᩉ ᨻᩢ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ᩣ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᩓ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨼ᩶ᩣ ᩴ ᨶᩬᨦ ᩉᩨ ᨯᩦ。(ᨤ᩵ ᩮᩮᨧ᩵ ᨿᨦ)