new tai | old tai | 中文

ᨳᩣ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩉᩨ ᩰᩁ ᩀᩣ

作者: 时间:2019-01-31 17:46:14

C0130001-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᪂᪉ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᨩ ᨶᩫ,ᩮᨩᩥ ᩮᩉᩥ ᨧᩥᩥ ᩮᩉᩥ、ᩮᨩᩥ ᨾᩥ ᩮᨧᩥ ᨩᩥ ᨵᩤ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨳᩣ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨣ᩶ ᩮᨳ᩾ᩣ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ,ᩐᩢᩣ ᨲ᩶ ᩃ᩶ᩁ ᨿᩥ ᪄᧕ ᩋᩢ、ᩱᨾ᩶ ᩮᨴᩤ᩾ ᧕᧕ ᩋᩢ ᨳᩣ ᩉᩨ ᩰᩁ ᩀᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᩮᨩᩥ ᨺ᩵ ᨿᩥ ᩮᨻᩢᩣ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᩮᩀ᩵、ᩰᩁ ᩀᩣ ᩱᨴ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩣ᪂ ᩮᩁᩥ。(ᩃᩥ ᨪᩦ ᨤ᩶ᨦ)