new tai | old tai | 中文

ᩮᨪᩥ ᩰᨣ᩶ ᨪᩦ ᩁᩢ  ᩱᩉ᩵

作者: 时间:2020-01-16 17:33:53

0116-03JJZK-001-50968-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨲᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩮᨪᩥ ᩰᨣ᩶ ᨪᩦ ᩁᩢ  ᩱᩉ᩵。ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᩈᨦ ᨽᨦ ᨡᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩉ᩾,ᨾᩥ ᨩᩥ ᨣᩫ ᩅᨠ ᪃᪐ ᨣᩫ ᨸᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᨵᩦ ᩕᨷ ᩮᨴ、ᨣᩫ ᨲᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᧘ ᩁᩭ᩶ ᨣᩫ ᩈ ᨪᩫ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨤ᩵ᨾ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩉ᩾,ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨵᩦ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᨡᩢ ᨣ ᨡᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ。ᩃᩫ ᨾᩣ,ᨩ ᨶᩫ ᨣᩫ ᨲᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᨵᩦ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨸᨦ ᩈ ᨧ ᨲᩢ ᨺᩥ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨧᩥ ᩱᨧ ᨲᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ。ᩮᩮᨳ ᨾᩣ,ᨩ ᨶᩫ ᨣᩫ ᨲᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨲ᩵ ᩀᩥ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ。