new tai | old tai | 中文

ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨾᩦ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᨳᩣ ᨹ᩶ᩣ ᨾᩬᨷ ᩈᩫ ᨣ᩶ ᩉᩁ ᨾᩥ ᨩᩥ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶

作者: 时间:2020-02-05 11:26:01

0204-02SZZH-008-55001-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪑ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨠ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨪᩬ᩷ ᩮᩈᩬᩥ ᩓ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨿᨦ ᩮᨩ᩶ ᨩᩥ ᩮᩮᨶ᩶ ᨾᩣ ᨳᩨ ᨩᩨ ᨲ᩵ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩣ᪂ ᨻᩢ ,ᩈ᩵ᨦ ᨹ᩶ᩣ ᨾᩬᨷ ᩈᩫ ᩉᩨ ᨾᩥ ᨩᩥ ᩋᩢ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾ ᩉᩨᩁ᩵ ᩋᩢ。(ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ)