new tai | old tai | 中文

ᨩ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨩ᩵ ᨻᩣ ᨳᩣ ᨦᩨ ᨳᩣ ᨤᩫ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ

作者: 时间:2020-02-13 10:25:15

0207-01YWB-010-56222-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪂ ᩰᩃ ᪅ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨳᩣ ᨦᩨ ᨳᩣ ᨤᩫ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ。ᨿᩥ ᩶ ᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ、ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᪉  ᩮᩁᩥ ᨳᩣ ᨦᩨ ᨳᩣ ᨤᩫ ᩳ ᩁᩭ᩶ ᪅᪐ ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩮᨿ᩶,ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ。(ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ)