new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢ᪁ ᨡᩢ ᩯᨡ ᨼ᩶᪁ ᨴᩡ ᨽ᪁ ᩱᨡ᩶ ᨻᦻ ᨶᩬᨠ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᩮᨡ᩾᪁ ᨾ᪁ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᨩᩬᨷ ᨯᩦ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨳᩢ ᨳᩦ

作者: 时间:2020-04-24 10:31:36

  ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ, ᨠ᪁ ᨽ᪁ ᩱᨡ᩶ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩯᨾ ᨩᩡ ᩱᩉ᩵ ᩯᩉ᩵ ᩃ᪁ ᩱᨶ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᩁᩢ᪁ ᨻ᩷ ᨯᦻ ᨡ᩾ ᨲᩨ ᨯᩦ ᧟, ᨠ᪁ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨻ᩷ ᨯᦻ ᨸ᩵ᩁ ᩮᨸ “ᨼ᩶᪁ ᨻᦻ ᨶᩬᨠ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᩮᨡ᩾᪁ ᨾ᪁、 ᨻᦻ ᩱᨶ ᨼ᩶᪁ ᨻᩥ ᨻᩬᨠ ᨾᩦ ᩯᨳ”, ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢ᪁ ᨤᩨ ᩰᨻ ᨿᩣ ᨠ᪁ ᩉᩢᨠ ᩉ᪁ ᨼ᩶᪁ ᩯᩕᩉ ᨽ᪁ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨶᩬᨠ ᩮᨡ᩾᪁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᨾ᪁。 ᩮᨡ᩾᪁ ᪂、᪃ ᩅᩢ ᨾ᪁, ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ、 ᩮᨾᩥ ᩁᦻ ᩯᩈ᩵ ᩓ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶᪁ ᩯᩈ᩵ ᨣᩢ ᩈᩨ ᨠᩢ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᩯᨩ ᨧᩥ ᨩᩬᨷ ᨯᩦ、 ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᩯᨡ ᩯᩁ、 ᩉᩨ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨳᩢ ᨳᩦ, ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᨣᩢ ᨤᩥ, ᨡᩢ ᩯᨡ ᨼ᩶᪁ ᨴᩡ ᨽ᪁ ᩱᨡ᩶ ᨻᦻ ᨶᩬᨠ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᩮᨡ᩾᪁ ᨾ᪁。

  ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ:ᨡ ᨸ᩵᪁ ᨠ᪁ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾᪁ ᨾ᪁ ᨶ᩾ ᨾᩦ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁

  ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ, ᩰᩁ ᨩᩦ ᩴ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨵᩤ ᨠ᪁ ᨲᩨ ᨲ᩷ ᨽ᪁ ᩱᨡ᩶ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨸᨦ ᩯᨹ᩵ ᩋ᪁ᨩ᪁ ᨡ᩷ ᨵᩦ ᪂᪂ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨠ᩵᪁, ᨲᩥ ᨯ᩾ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᨠ᪁ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩦ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾᪁ ᨾ᪁ ᨶ᩾ ᨸᩢ ᨡᩬᨦ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁。 ᨠ᪁ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵᪁ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ, ᩮᨻᩥᩬ ᩈ᩷ ᩮ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨠ᪁ᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᨠᩫ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨠ᪁ ᨻᦻ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽ᪁ ᩱᨡ᩶ ᩓ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨠ᪁ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁, ᨳᩦ ᨳ᩷ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᨠ᪁ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨲᩥ ᨵᩦ, ᨲ᪁ ᩋ᪁ᨩ᪁ ᨣᩢ ᨤᩥ ᨺ᩶᪁ ᩱᩉ ᨠ᪁ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ、 ᩃᩢ ᨣᩤ᩶ ᨡᦻ ᩓ ᩁᩢᨠ ᨠ᪁ ᩃᩢ ᨣᩤ᩶ ᨡᦻ、 ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩱᨸ ᨲ᩷ ᩃᩬᨦ ᩋᩢ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩦ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨺᨦ ᨶᩥ, ᨡᩢ ᩯᨡ ᨲᩢ ᨡ᪁ ᨽ᪁ ᩱᨡ᩶ ᨻᦻ ᨶᩬᨠ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᩮᨡ᩾᪁ ᨾ᪁, ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿ᩷ ᨩᩫ ᩉᦻ ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᩱᨶ ᩯᨲ᩵ ᨡ᩵᪁、 ᩈ᩵ᨦ ᩃᩦ ᩃᦻ、 ᩀ᩵ ᨴᩦ ᨲ᩷ ᩉ᩶᪁、 ᩱᨶ ᩈᩥ ᨡ᩵᪁、 ᩱᨶ ᩮᩅᩥ ᩈᩥ ᨷ᩾ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨲ᩵᪁ ᩮᨩᩥᩬ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᨶ᩾ ᩉᩨ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᨷ᩾ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨲᩥ ᨩ᪁。 ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩓ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨲᩥ ᨩ᪁ ᨪ᩶᪁ ᩯᨩ ᩮᨸ ᨠ᪁ ᩯᨩ ᨧᩥ ᩮᩈ ᧟,ᨸᩢ ᨡᩬᨦ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ ᩉᩨ。

  ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵᪁ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿ᩷ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᨣᩫ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᨾ᪁ ᨷ᩾ ᨩ ᨶᩫ、 ᨴ᩷ ᩃ᪁ ᨹ᩶ ᩋᩨ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ。ᩁᨠᨶ ᨲ᪁ ᨽ ᩯᨴ ᩮᩉᩥᩁ ᨯ᩶ ᨻᦻ ᩱᨲ᩶: (᪑) ᨡ ᨸ᩵᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁、 ᩰᨲ ᨤᩥ ᩰᨲ ᨯ ᩁᩢ ᩱᩅ᩶、 ᩮᨠ ᩱᩅ᩶、ᩮᩈᩥ ᩱᩅ᩶ ᨣᩫ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᨾ᪁, ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩯᨩ ᨲᩥ, ᨽᩬᨦ ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩫ ᪑ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ ᨦᩨ ᩁᩭ᩶ ᩯᨿ᩶; (᪂) ᨡ ᨸ᩵᪁ ᩓ ᨣ᩵ᨦ ᩈᦻ ᨴᩭ ᩈᩥ ᨡ᩵᪁ ᩁᩫ ᩮᨠᩁ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨴ᩷ ᩃ᪁, ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩀᩥ ᩮᨧᩥ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩯᨩ ᨲᩥ, ᨽᩬᨦ ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁᩫ ᩮᨠᩁ ᨣᩢ ᪑ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ ᨦᩨ ᧕ ᩁᩭ᩶ ᩯᨿ᩶; (᪃) ᨲ᪁ ᨲᩫ ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩫ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᨾ᪁ ᨷ᩾ ᨹ᩶ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᨩ ᨶᩫ、 ᨴ᩷ ᩃ᪁ ᨹ᩶ ᩋᩨ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨧᩨ ᩋᩢ ᩯᨣ᩵ ᩉᩨ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᨣ ᨯ, ᨠᩢ ᨴᩢ ᨲ᪁ ᨲᩫ ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ᩰᩁ ᨠᩣ、 ᩃᩬᨠ ᨤᩦ ᩁᩢ ᩱᩅ᩶、 ᩮᨠ ᩱᩅ᩶、ᩮᩈᩥ ᩱᩅ᩶ ᨣᩫ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᨾ᪁ ᨧᩨ ᩋᩢ ᩯᨣ᩵ ᩉᩨ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᨣ ᨯ, ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩯᨩ ᨲᩥ, ᨽᩬᨦ ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩫ ᪑ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ ᨦᩨ ᨻᩢ ᩯᨿ᩶; (᪄) ᨡ ᨸ᩵᪁ ᨧᩨ ᨣ᩵ᨦ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩈᩥ ᨡ᩵᪁ ᨹ᩶ ᨣᩫ“ᨹᩥ ᨠᩣ ᪃ ᨩᩬ᩵ᨦ” (ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᨯᩥ、 ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩀ᩵ ᨿ᩾ ᩮᨪᩢ᪁、 ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᨠ᪁), ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩯᨩ ᨲᩥ,ᨽᩬᨦ ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ“ᨹᩥ ᨠᩣ ᪃ ᨩᩬ᩵ᨦ”ᨶ᩾ ᨣᩫ ᪑ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ ᨦᩨ ᧕᪐ ᩯᨿ᩶。

  ᩮᨾᩥ ᩁᦻ ᩯᩈ᩵:ᨡᩢ ᩯᨡ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ“ᨹᩥ ᨠᩣ ᪃ ᨩᩬ᩵ᨦ”

 ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ, ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵᪁ ᨠ᪁ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠ᪁ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩮᨾᩥ ᩁᦻ ᩯᩈ᩵ ᨸᨦ ᩯᨹ᩵ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨠ᩵᪁, ᩯᨧ᩶ ᩱᩈ ᨡ᩷ᩬ ᨠ᪁ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨾᩥ ᩁᦻ ᩯᩈ᩵ ᨾ᪁、 ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩀ᩵ ᨿ᩾ ᩮᨪᩢ᪁、 ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᨠ᪁ ᩓ ᨠ᪁ ᨵᩤ ᩉ᩶᪁ ᨤ᪁ ᩈ᩵ᨦ ᨻᩬᨦ ᩱᨸ: ᨡᩢ ᩯᨡ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨩ ᨶᩫ ᨴ᩷ ᩈ᩵ᨦ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩋᩢ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩥ ᩰᨴ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ;ᩉ᩶᪁ ᨠᩢ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩈᨻ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ; ᩉ᩶᪁ ᨠᩢ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩈᨻ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨲ᪁ ᨲᩫ ᩁᩢ ᩱᩅ᩶、 ᩮᨠ ᩱᩅ᩶、ᩮᩈᩥ ᩱᩅ᩶ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᨾ᪁;ᩉ᩶᪁ ᨠᩢ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩀ᩵ ᨿ᩾ ᩮᨪᩢ᪁ ᩱᨶ ᩮᨾᩥ ᩁᦻ ᩯᩈ᩵;ᩉ᩶᪁ ᨠᩢ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩈᨻ ᨷ᩾ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨧ᩶᪁ ᩐᩢᩣ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ。 

 ᩯᨲ᩵ ᨾᩨ ᩅᩢ ᨸᨦ ᩯᨹ᩵ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨠ᩵᪁ ᩱᨸ ᩱᨶ ᧕ ᩅᩢ ᨶ ᩦ(ᨸᩦ ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᧗ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᨸᩦ ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪁᪂ ᨤ᩵), ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩁᩢ ᩱᩅ᩶、 ᩮᨠ ᩱᩅ᩶、 ᩮᩈᩥ ᩱᩅ᩶ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ; ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩐᩢ᪁ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩀ᩵ ᨿ᩾ ᩮᨪᩢ᪁ ᩱᨶ ᩯᩈ᩵; ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨧ᩶᪁ ᩐᩢᩣ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ, ᨲ᪁ ᨲᩫ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨴᩦ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨾᩥ ᨷ᩾ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᨹ᩵ᦻ ᨪ᩶ ᨪ᩷ ᩅᩤ᩵ ᩯᨧ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠ᪁ ᨧᩨ ᨻᩬᨦ ᨠᩢ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠ᪁ ᩈ᩵ᨦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ, ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᨧᩢ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨶ᩾ ᨺ᩶᪁ ᩱᩉ ᩮᨷᩢ᪁ ᨽᩬ᩵ᨦ ᨷ᩾ ᨹᩬ᩵ᩁ ᩮᨷᩢ᪁ ᨽᩬ᩵ᨦ。 ᩯᨲ᩵ ᨸᩦ ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪁᪃ ᨤ᩵ ᩱᨸ, ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩁᩢ ᩱᩅ᩶、 ᩮᨠ ᩱᩅ᩶、ᩮᩈᩥ ᩱᩅ᩶ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ; ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩐᩢ᪁ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩀ᩵ ᨿ᩾ ᩮᨪᩢ᪁ ᩱᨶ ᩯᩈ᩵; ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨧ᩶᪁ ᩐᩢᩣ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ, ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᨧᩢ ᨶᩢ ᨲ᪁ ᩁᩥ ᨣᩬᨦ ᩁᩥ ᩁ᪁ ᨲᩥ ᨩ᪁ ᩉ᩶᪁ ᨡ᪁ ᨣᩢ ᨤᩥ ᨵᩤ ᩰᨴ ᩋ᪁ᨩ᪁ ᩉᩨ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨲᩥ ᨩ᪁ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ。

  ᩯᨳ ᨾ᪁, ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵᪁ ᩈ᩷ ᩮ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨩ ᨶᩫ ᨴ᩷ ᩃ᪁ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ; ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ; ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩁᩢ ᩱᩅ᩶、 ᩮᨠ ᩱᩅ᩶、 ᩮᩈᩥ ᩱᩅ᩶ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ; ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩐᩢ᪁ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩀ᩵ ᨿ᩾ ᩮᨪᩢ᪁ ᩱᨶ ᩯᩈ᩵; ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨧ᩶᪁ ᩐᩢᩣ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ。 ᨠ᪁ ᩋᨳ ᩱᨶ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩯᨩ ᨲᩥ ᩮᩈ ᧟, ᨶᩢ ᨲ᪁《ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨸᨦ ᨠ᩵᪁ ᩮᨾᩥ ᩁᦻ ᩯᩈ᩵ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᨠ᪁ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨾᩦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁》ᨶ᩾ ᨾᩣ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁。

  ᩮᨾᩥ ᩃ᩶᪁ ᩯᩈ᩵:ᨡ ᨸ᩵᪁ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨾᩦ  ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ 

 ᩮᨻᩥᩬ ᩁᩢᨠ᪁ ᩰᨤ᩵ ᨻᦻ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᩮᨡ᩾᪁ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨲ᪁ ᩁ ᩯᨷ᩵ ᩮᨡ᩾᪁ ᩯᨳ ᨷᩤ ᪑, ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨲᩢ ᩯᨲ᩵ ᨠ᪁ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᩃᩥ ᩯᩃ, ᩈ᩷ ᩮ ᨠ᪁ᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᨠᩫ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨲ᪁ ᩋ᪁ᨩ᪁ ᨣᩢ ᨤᩥ ᨺ᩶᪁ ᩱᩉ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ, ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ, ᩉ᩵ ᨹ᩾ ᩯᩁ ᩰᨸ ᨣ᪁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᩰᩁ ᨩᩦ ᩴ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽ᪁ ᩱᨡ᩶ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶᪁ ᩯᩈ᩵、 ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵᪁ ᨠ᪁ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠ᪁ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶᪁ ᩯᩈ᩵ ᨽ᩵ ᨻᩬᨦ ᨠᩢ ᨸᨦ ᩯᨹ᩵ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨠ᩵᪁。

  ᨷᩬ᩵ᨠ ᨠ᩵᪁ ᩉ᩶᪁ ᨤ᪁: ᪑、ᩉ᩶᪁ ᨠᩢ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩓ ᨩ ᨶᩫ ᨴ᩷ ᩃ᪁ ᨣᩫ ᨲ᩵᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᩉ᩶᪁ ᨠᩢ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩈᨻ、 ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨲ᪁ ᨲᩫ ᩁᩢ ᩱᩅ᩶、 ᩮᨠ ᩱᩅ᩶、 ᩮᩈᩥ ᩱᩅ᩶ ᨹ᩶ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᨾ᪁。 ᨹᩥ ᩯᨹ ᨠ᪁ ᩉ᩶᪁ ᨤ᪁ ᨶ᩾, ᨶᩢ ᨲ᪁ ᩋ᪁ᨩ᪁ ᨡᩢ ᩰᨴ  ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨲᩥ ᨩ᪁ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ。᪂、 ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿ᩷ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᩋᩢ “ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨹᩥ ᨠᩣ ᪃ ᨩᩬ᩵ᨦ”ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶᪁ ᩯᩈ᩵, ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩯᨩ ᨲᩥ, ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩫ ᪑ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ ᨦᩨ ᧕᪐ ᩯᨿ᩶; ᨡ ᨸ᩵᪁ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨩ ᨶᩫ、 ᨴ᩷ ᩃ᪁ ᨹ᩶ ᩋᩨ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ, ᨡ ᨸ᩵᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁、 ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨲ᪁ ᨲᩫ ᩁᩢ ᩱᩅ᩶、 ᩮᨠ ᩱᩅ᩶、 ᩮᩈᩥ ᩱᩅ᩶ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᨾ᪁。ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩯᨩ ᨲᩥ,ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩫ ᪑ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ ᨦᩨ ᩁᩭ᩶ ᩯᨿ᩶; ᨲ᪁ ᨲᩫ ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᨯᩥ ᨾ᪁ ᨷ᩾ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᨩ ᨶᩫ、 ᨴ᩷ ᩃ᪁ ᨹ᩶ ᩋᩨ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ, ᨲ᪁ ᨲᩫ ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᩰᩁ ᨠ᪁、 ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᨲᩫ ᨯ ᩁᩢ ᩱᩅ᩶、 ᩮᨠ ᩱᩅ᩶、 ᩮᩈᩥ ᩱᩅ᩶ ᨹ᩶ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩯᨯ ᨯᩥ ᨾ᪁, ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩯᨩ ᨴᩬᨦ ᩯᨩ ᨲᩥ, ᨧᩢ ᨿᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩫ ᪑ ᩈ᩵ᨯ ᨪ᪁ ᨦᩨ ᪃ ᩁᩭ᩶ ᩯᨿ᩶ 。

 ᨲᩥ ᨯ᩶ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁ ᩃᩢ ᨡ᩶᪁ ᩯᨯ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᩉᩥᩁ ᨻᩣ ᩮᩉᩥ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨶ᩾, ᨲᩦ ᩈᦻ ᩯᨲ᩵ ᨡ᩵᪁“110” ᨷ᩾ ᨲ᪁ ᨲᩫ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨴᩦ ᨴᩤ ᩅ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨶ ᩮᨾᩥ ᨷ᩾ ᨹ᩵ᦻ ᨪ᩶ ᨪ᩷ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᨣᩢ ᩱᨯ᩶。

   (ᨾ᪁ ᨿᩥ)

3b-0.jpg

ᨻᩢᩉᩨᩁ᩵ᨣᩫᩮᨸᩱᨧᨯᨠᩢ

ᨽ᩵ᨻᩬᨦᨠᩢᩉ᩾ᩁᩮᩉᩥᩁᩉᩥᨺ᪁ᨪ᩾

ᨼ᩶᪁ᨴᩡᨽ᪁ᩱᨡ᩶