new tai | old tai | 中文

ᩮᩃ ᨴᩬᨦ ᩈᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ

作者: 时间:2020-05-15 18:23:32

0514-01YWB-006-85004-原文件.jpg

ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨾᩦ ᩈᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᨿᩣ ᩣ᪄ ᩉᩢᨠ ᨸᩣ,ᨾᩦ ᩮᨪᩥ ᨪᩣ ᨲ᩵ ᩱᨠ᩶ ᨠᩥ ᩁᩥ ᨧ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᪅ ᨴᩦ。ᩮᨻᩬᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩫ ᩱᨡ᩶ ᨻᩣ ᨡᩬᨷ ᩮᩮᨯ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ,ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨲ᩾ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ,ᩮᩮᨳ ᨾᩣ ᨲ᩾ ᨴᩦ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩓ ᩉ᩵ ᨲᩫ ᨿᩣ ᩓ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮᩃ ᨴᩬᨦ。