new tai | old tai | 中文

ᩮᨡ᩾᪁ ᨳᩨ ᨳ᩶᪁ ᩱᨲ᩶ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ

作者: 时间:2020-06-24 11:44:14

  3b-3 (1).jpg

 ᨡ᩵᪁ ᩈ᪁ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨡ᩾᪁ ᩰᩉ᩵ᨦ ᨶᩥ ᨾ᪁,ᨧ᩵᪁ ᨪ᩷ ᩅᨯᨶ ᨵᨾ᩼ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁ ᩰᨴ᩵ ᩰᨼ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨳ᩶᪁ ᩱᨲ᩶ ᩮᨪᩦ ᨪ᪁ ᨲ᩵,ᩯᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲ᪁ “ᩀ᩵᪁ ᩈ᩶᪁ ᩅᨦ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ、 ᨸᩬᨦ ᩮᨸ ᩱᨽ᩵ ᩁᩣ ᩔ ᨯᩬᩁ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ” “ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᨷᩅᩥᨶᩥ ᩀ᩶᪁ ᩮᩁᩥ ᨯᩦ、 ᩮᨹᩥ ᩯᨹ᩵ ᨠ᪁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩀ᩶᪁ ᩮᩁᩥ ᨯᩦ” “ᨹ᩶ ᩰᩉᨯ ᨸᩫ ᩯᩃ ᩋᩦ ᨳᩦ ᨾ ᨿ᪁ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨹᩥ ᩋ᪁ ᨻ᪁ ᨿ᪁. ᩁᩢᨠ᪁ ᩮᨩᩥᩬ ᨠ᩷ 2020” ᨺᨦ ᨶᩥ, ᩯᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠ᪁ ᨤᩬ᩶ᨦ ᩈᩬᩁ ᩉᩅ ᨿᩥ ᨯᩦ, ᩯᨳ ᩯᩁ ᩀ᩵᪁ ᩈ᩶᪁ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩅᨦ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨧ ᨹ᩶ᩁ, ᨳᩦ ᨳ᩷ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨠᩣ  “ᩀ᩵᪁ ᩈ᩶᪁ ᨿᩥ ᨯᩦ”。         (ᨪ᩵ ᩀᩦ ᩮᨩ᩶、 ᨩ᩵ ᩅ ᨩᩥ/ᨳᩬ᩵ᨯ ᨸ᩵ᨦ)