new tai | old tai | 中文

ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩫ ᩱᨡ᩶ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ

作者: 时间:2020-07-03 15:52:19

0630-02SZZH-007-97855-原文件.jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨴᩤ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᩰᩁ ᩉᩣ ᩉᩅ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩨ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩢ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨴᩤ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨹ᩵ᩣ ᩮᨾᩨ ᩅᩬᨦ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩨ ᩁᩣ ᩮᨧᩥ ᩋᩢ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨶ᩾ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩈᩨ ᩉᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᩅᩢ ᨲ᩾ ᨴᩤ “᪇.᪑”。

  ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᩉ᩷ ᩉᩣ ᨠᩫ ᨴᩬᨦ ᩱᨡ᩶ ᩉᩨ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨩᩫ ᩉᩣ。