new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩨ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ

作者: 时间:2020-07-03 16:44:58

0702-02SZZH-005-98687-原文件.jpg

  ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᨾᩣ,ᩮᨾᩨ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᨪ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩮᨾᩨ ᨴᩢ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶“ᩮᨯᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ” ᩋᩢ ᩐᩢᩣ “ᨩᩥ ᩅᩥ  ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ、ᨷᩢ ᨾᩦ ᨻᩥ ᩮᨷᩬᩥ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨶ᩾。

  ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩀ᩵ ᩰᩁ ᩁᩁ ᩮᨾᩨ ᨷᩤ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᨪᩬ᩷ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩉᩨ ᩃᨠ ᩁᩁ ᨴᩗᩢᩣ,ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᩉᨠ ᨡᩣ ᨠᩬ᩷ ᩉ᩾ᩁ ᨡᨶᩥ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨤᩣ ᩁ᩶、ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩰᨿᩬ ᩴ。ᩮᩮᨳ ᨾᩣ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨴ ᩕᨻ ᩈᨥ ᩓ ᩈᨴᩤ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩮᩈᩨ ᩈᨦ ᨤᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩨ ᨠᩢ ᨴᩡ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ,ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨼ᩶ᩣ ᩀᩣ ᨺᩥ、ᨠᩢ ᩀᩣ ᨻᩣ。