new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨩ᩵ ᨩᩥ ᩱᩈ᩵ ᩕᨲᩣ ᩰᨠ ᩮᨠᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᨲ᩵ᨦ ᨴᩗᩢᩣ

作者: 时间:2020-08-27 15:13:03

3b-2 (2).jpg   

    ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᩣ᪄ ᨤ᩵,ᩮᩮᨩ᩵ ᨩᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᩮᨾᩨ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨶᩢ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ《ᨽ ᨴᩥ ᩅᩥᩣ ᩰᨠ ᩮᨠᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᨲ᩵ᨦ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ 》,ᩈ ᨪᩫ ᨧᩫ ᩉᩣ ᩰᨠ ᩮᨠᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᨲ᩵ᨦ ᨴᩗᩢᩣ ᨴᩢ ᩮᩮᩈ᩵ ᪉᪐᪐ ᨣᩢ ᨸᩣ,ᩰᨸ ᨣᩤ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩰᨠ ᩮᨠᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᨲ᩵ᨦ ᩉᩨ ᨧᩢ ᩕᨷ ᩉᩣ。

  ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ᩵ ᨩᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᩮᨾᩨ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨡ ᩱᨧ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩈᩥ ᨡ᩵ᩣ ᩰᨠ ᩮᨠᩁ ᨩ᩵ ᨣᩢ,ᨧᩨ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩓ ᨧᩫ ᩉᩣ ,ᨦ᩵ᩣ ᩱᨧ ᩰᩁ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨶ ᩅᨦ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩈᩢᩔᩦ。

(ᩅᩤ᩶ ᩀᩦ)