new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᨧᩥ ᨿᩢ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩮᨪᩥ ᨵᩤ ᩉᩣ

作者: 时间:2021-02-09 10:19:42

0202-02SZZH-015-166775-原文件.jpg

ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩮᨠ ᩮᨪᩥ ᨵᩤ ᩉᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨯᩦ ᩋᩢ“ᨣᩫ ᪑ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨵᩤ ᩉᩣ、ᨴᩢ ᩮᩁᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ” ᨶ᩾,ᨷᩢ ᩃᩁ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᨠ ᨴᩗᩢᩣ ᩱᨶ ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨵᩤ ᩉᩣ。(ᩮᨻ᩶ᩣ ᨤᩣ ᩮᩮᩀ᩵)