new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᩮᨩ᩵ ᨩᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩤ ᩁ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷

作者: 时间:2021-02-09 11:19:30

0203-03JJZK-002-167031-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪑ ᩰᩃ ᪂᪉ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᩮᩮᨩ᩵ ᨩᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᩐ᩵ ᨠᩢ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨴᩤ ᩁ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨴᩤ ᩁ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩮᩮᨡ᩵ ᩱᨶ ᩮᨾᩥ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩁ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷。(ᨩ᩵ᩣ ᩀᩦ ᨩᩥ)