new tai | old tai | 中文

ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩱᨼ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨴᩤ ᩁ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ

作者: 时间:2021-02-09 11:27:26

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩱᨼ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩋᩮᨩᩥ ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᨩᩥ ᨩ᩵ ᨲ᩵ ᨩᩥ ᨣᩤ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨴᩤ ᩁ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩉᩨ ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩱᨼ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ 。

  ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩁ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩮᩮᩉ᩵ ᨹ᩶ ᨹᩢ ᩁᩫ ᩮᨠᩁ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨶᩢ ᨳᩨ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩁ ᩱᩅ ᩱᨸ ᨾᩣ。(ᨤ᩶ᨦ ᨣ᩵ᩣ ᨤ᩶ᩣ)