new tai | old tai | 中文

ᩰᩅ ᩉᩣ ᨺᩣ ᨪ᩾ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨯᩦ

作者: 时间:2021-02-23 16:12:47

0208-03JJZK-005-168494-原文件.jpg

 ᩓ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩐᩢᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩉ ᨦᩣ、ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩓ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩅᨦ ᨿᩥ ᨯᩦ、ᩅᨦ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ,ᩱᨩ᩶ ᨺᩣ ᨪ᩾、ᨡᩨ ᩱᨯ ᩱᨶ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨺᩣ ᨪ᩾ ᩰᩅ ᩉᩣ,ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ。(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣᩤ᩵)