new tai | old tai | 中文

ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᩋ᩵ ᨯᩦ ᩈᩥ ᨠ᩶ᨦ

作者: 时间:2021-03-11 15:30:45

0304-03JJZK-001-176018-原文件.jpg

 ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ,ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨾᩥ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨶ᩾,ᩉ᩾ᩁ ᨣ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᩮᩮᨲ᩶ ᩃᩣ ᨾᩣ ᩈ᩵ ᨳᩣ,ᩃᨠ“ᩁᩢ ᨠᩣ ᩈ᩵ ᨳᩣ” ᨳᩨ“ᨲ᩾ ᩱᨧ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩈ᩵ ᨳᩣ”,ᨷᩢ ᩮᨴᩤ᩶ ᨷᩢ ᨠᩫ ᨪᨠ ᨪᩢ,ᨿᩢ ᩉ᩷ ᩋ᩵ ᨯᩦ ᩈᩥ ᨠ᩶ᨦ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩉᩨ ᨶ᩾。(ᨿ᩾ ᨿᨦ)