new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩥ ᨯ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨾᩣ ᨡ᩵ᩣ

作者: 时间:2021-05-13 16:31:07

0506-02SZZH-001-195662-原文件.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩉᩨ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨯᩥ ᪄ ᩰᩃ ᪂᪐ ᨤ᩵ ᨾᩣ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠᩣ ᩃᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨴᩢ ᩮᨾᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩥ ᨯ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨾᩣ ᨡ᩵ᩣ。(ᩃᩥ ᨠ᩵ ᨼ᩵ᩣ、ᨻ ᨡᩢ ᩮᩮᨠ᩶)