new tai | old tai | 中文

ᩮᨡ᩾ᩣ ᩰᩁ ᩁᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩋᩣᨩᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ

作者: 时间:2021-06-11 16:58:18

0610-03JJZK-003-208924-原文件.jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨿᩥ ᨾᩥ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨡᩣ ᩈᩥ ᩃᩥ ᩱᨶ ᩮᩮᩈ᩵ ᩓ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠᩣ ᩃᩥ,ᩃᩫ ᩱᨸ ᩰᩁ ᩁᩁ ᨩ᩵ᨦ ᨪᩬ᩷ ᩮᨾᩥ ᨶᩁ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩋᩣᨩᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ“ᨤᩣ ᩁᩢ ᩰᩁ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᩮᩮᩋ ᩱᨸ、ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᩅᩢ ᨻᩣ ᩉ᩶ᩣ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩅᩢ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵。(ᨿ᩾ ᩉ᩵ ᩮᨿ᩾ᩣ)