new tai | old tai | 中文

“᪂ ᨸ᩵ᩣ ᨩᩨ ᪂ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ”ᩮᨲᩥ ᨩ᩵ᩭ ᨠᩣ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ

作者: 时间:2021-06-25 08:53:36

0621-01YWB-007-213157-原文件.jpg

  ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᩈᩥᩬ ᨪᩦ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨿᩥ ᩃᩥ ᩮᩮᨪ᩵ ᩰᨼ᩵“᪂ ᨸ᩵ᩣ ᨩᩨ”,ᨩ ᨶᩫ ᩈ᩷ᩬ ᩮ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩉ᩵ ᨶᩢ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ“ᩈᩢᨠ”,ᩱᨸ ᨳᩨ ᩰᩁ ᩀᩣ ᩮᩉᩥ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩀ᩵ ᩓ ᨺ᩵  ᩀᩦ ᩮᨻᩢᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᨴᩦ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᪂ ᨴᩦ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ,ᩮᨲᩥ ᨩ᩵ᩭ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᩮᨲ᩶ ᩮᨪᩥ ᨪᩥ ᩐᩢᩣ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩨ ᨤᩣ ᨿᩥ ᩶,ᨧᩨ ᩐᩢᩣ ᨧᩥ ᩱᩈ᩵ ᩱᨧ ᩮᩈ ᨠᩣ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩓ ᩈᩢ ᩮᩮᨠ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨻᩥ ᨧ ᩁ ᨱᩣ,ᩮᨲᩥ ᨩ᩵ᩭ ᨠᩣ ᩮᩮᨴ ᨡᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ。(ᨴᩤ ᩅ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᨧᩥ ᨣ᩵ᨦ ᨠᩣ)