new tai | old tai | 中文

ᩮᨡ᩾᪁ ᨳᩨ ᩮᩈᩥᩬ ᨪᩦ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠ᪁ ᩯᨡ ᩱᨼ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ

作者: 时间:2021-06-25 15:44:25

  ᨡ᩵᪁ ᩈ᪁ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪁᧗ ᨤ᩵, ᩓ ᩃᨠ ᩮᩈᩥ ᨲ᩵᪁ ᨲ᩵ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨼ ᨸ᩵᪁ ᩱᨾ᩶ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩈᩁ ᨡᩢᩁ ᨷᩤ᩶ ᨳᩦ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤ᪁ ᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨼ ᩯᨡ ᩱᨼ ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ。

 ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨠ᪁ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩉ᩾, ᩓ ᩃᨠ ᩮᩈᩥ ᨲ᩵᪁ ᨲ᩵ ᨶᩥ ᨹᩬᨷ ᩯᨹ᩵ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩈᩬᩁ ᩮᨿᩬ ᨯ᩶ ᩁᩂ ᨲᩦ ᩈᦻ ᩯᨲ᩵ ᨡ᩵᪁“119”ᩓ ᩱᨩ᩶ ᨸᩦ ᩉ᩵᪁ ᨲᩢ ᩯᨲ᩵ ᩉ᩷ ᩴ ᨾᩢ、 ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᨯ᩵ᨯ ᨤᩬᩁ ᩱᨼ、 ᩈᦻ ᩯᨲ᩵ ᨧᩢ ᩱᩈ᩵ ᩱᨼ ᩱᩉ᩶ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨶ᩾ ᨲ᪁ ᨩᩬᨷ ᩉᩨ ᨴᩗ᩶ᦻ,ᩈᩢ ᩯᨠ᩶ ᨾ ᩰᨿ ᩮᨽ ᩱᨽ ᩱᨼ ᩱᩉ᩶ ᩓ ᨠ᪁ ᩮᨡᨩ᪁、 ᨾ ᩰᨿ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᩯᨡ ᩱᨼ ᩓ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ、 ᩮᨾᩥᩬ ᩈᩢ ᨣ ᨧᩢ ᩱᩈ᩵ ᩱᨼ ᩱᩉ᩶ ᨹ᩵ᨯ ᨹᦻ ᩯᨡ ᩱᨼ ᩓ ᩯᩃ᩵ ᨧ᪁ ᩉᩦ ᨴᩦ ᩱᨼ ᩱᩉ᩶ ᨺᨦ ᨶᩥ  ᩯᨤ᩶ ᨳᩦ, ᨿᩢ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨣ ᨸ᪁ ᨼᩢ ᩮᩮᨧ᩶ ᩁ᩶ ᨦ᩵ᦻ ᩓ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠ᪁ ᩮᨸᩥ ᩯᨿ ᩯᨯ ᩮᨲᩥ ᨶ᩾ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩉᩨ ᨴᩗᩢᦻ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨠ᪁ ᩯᨡ ᩱᨼ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ。ᩯᨳ ᨾ᪁, ᨻᩬᨦ ᨠᩢ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ ᨸ᩷ ᩮᨠᩥ ᨠ᪁ ᩃᩫ ᩮᨾᩥ ᩈᩦ ᩯᨲ᩵ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩋᩢ ᨡ᩷ ᨠ᪁ ᨴᩗᩢᦻ ᩮᨣᩥ ᩱᨧ ᨶ᩾ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩉ᩾ ᩈᩢ ᩯᨠ᩶ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ, ᩯᨯ ᩮᨲᩥ ᨴᩗᩢᦻ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩱᨼ、 ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩯᨲ᩵、 ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩃᩫ ᩈᩦ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ、 ᨲ᪁ ᨲᩫ ᨪ᩶᪁ ᩯᨩ ᨠ᪁ ᩮᨡᨩ᪁ ᩱᨶ ᩮᩁᩥ, ᩀ᩵᪁ ᨳ᩶᪁ ᩀ᩵ ᩉᩁ ᨴᩤ ᩮᩁᩥ ᨴ ᨶ᩾ ᨴ ᩅᩤ ᩱᩅ᩶ ᩯᨲ᩵ ᨲ᩵ᨦ ᩮᨪᩥᩬ、ᨪ᩵ᨦ ᩯᨲ᩵ ᩱᩈ᩵ ᩯᨲ᩵ ᨲ᩵ᨦ ᩮᨪᩥᩬ, ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩁᩥ ᩱᨸ ᩀ᩵᪁ ᨳ᩶᪁ ᩃᩨ ᩉᩢ ᩯᨲ᩵ ᨺᨦ ᨶᩥ。 ᩮᩈ ᧟, ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩉ᩾ ᨻᩡ ᨸᩥ ᩉ᩵᪁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᩯᨡ ᩱᨼ, ᨩᩦ ᩴ ᨴᩗᩢᦻ ᨠ ᨴᩨ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᩯᨡ ᩱᨼ, ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨴᩗᩢᦻ ᨠ ᨴᩨ ᩅᩥ᪁  ᨩ᩵᪁ ᩯᨡ ᩱᨼ ᩮᨡ᩾᪁ ᩯᨳ ᨷᩤ ᪑。

   (ᨩ᩵᪁ ᩉᩦ ᩉᩦ、 ᨤ᩶ᨦ ᨣᩬ᩵ᨦ ᨤ᩶᪁)