new tai | old tai | 中文

ᩰᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨾᩣ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨲᩢᩣ ᨠᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᩉᩫ ᩮᩉᩥ

作者: 时间:2021-06-25 16:26:36

0623-02SZZH-009-214510-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᩣ᪆ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᩣ᧘ ᨤ᩵,ᨩ᩵ᨦ ᩮᩮᨪ᩵ ᨸ᩵ ᨪᩥ ᩮᩅᩥ ᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᩰᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨾᩣ ᨳᩨ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩈ ᨪᩫ ᩈ᩵ ᨳᩣ,ᩐᩢᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ “ᨩ᩵ᩣ ᩮᨳᩥ ᨿᩥ ᩶ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᩉᩫ ᩮᩉᩥ”ᩮᨸ ᨠᩣ ᩱᨧ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩈᩫ ᨽᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨿᩬ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩮᩃᩢᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨶᩥ ᨿ᩶ᩣ ᨲᩫ ᩱᨾ᩶ ᩮᨤᩬᩥ ᩮᨡᩢᩣ ᩓ ᩈᨲ ᩃᩥ ᩈᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ。

ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩉᩣ ᩅᩢ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵,ᨲ᩾ ᨴ ᨾᩣ,ᩉᩢ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ、ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᩉᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶。ᩉᩢ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨧᩥᨲ ᩅᩥᩣ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩈᩫ ᨽᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨧᩨ ᩉᩢ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨷᩢ ᨡᩣ。(ᩮᨪᩥ ᨩᩥ)