new tai | old tai | 中文

ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨼᩢ ᨯᩦ ᨼᩢ ᩮᩮᨻ᩶ ᩮᩈᩥ ᩈᨦ ᨤᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᩀᩣ ᨺᩥ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧕

作者: 时间:2021-07-02 09:45:55

  ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᪆ ᨤ᩵,ᩮᨸ ᩅᩢ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ 34,ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨩ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩈᩥ ᩈᨦ ᨤᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᧕ ᨣᩨ“ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᪆ ᨤ᩵” ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩅᩢ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᨩ ᩮᩀᩥ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨡᩢᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ ᨧᩨ ᨹ ᨣ ᨲ ᨲ᩾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨩᩦ ᩮᩮᩉ ᨠᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩢ ᨴᩡ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨤᩨ ᨷᩢ、ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᨠᨾ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᧕,ᩮᨻᩬᩥ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩱᩉ᩵ “ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ”,ᩮᨻᩬᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ ᩁᩭ᩶  ᨡᩫ ᩱᨤ᩵ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨴ᩵ᨦ ᩱᨩ,ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩦ。

  ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨩᩪ ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᨧᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩃᩥ ᨪ᩵ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ、ᩮᨩᩥ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨩᩥ ᨩᩥ ᨩᩣ、ᩮᨩᩥ ᨧᩥ ᨴ᩶ ᩅ ᨺ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩃᩥ ᨵᩥ ᩃ᩶ᨦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨿᩥ ᩃᩥ ᨪᩦ、ᨩ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᨿ᩶ᨦ、ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)