new tai | old tai | 中文

ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᨾᩣ ᨩ᩵ 

作者: 时间:2021-07-02 09:47:32

  ᩮᨾᩬᩥ ᩅᩢ ”ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᪆ ᨤ᩵” ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃᪄ ᨾᩣ ᩁᩬᨯ ᨶ᩾,ᩰᩁ ᩋᩣᨩᩣ ᨲᩢ ᩰᨴ ᨳ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵,ᩮᩮᨹ᩵ ᨠ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩉᩨ ᨴᩗᩢᩣ。

  ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩱᩉ᩵ ᩰᩁ ᩋᩣᨩᩣ ᨲᩢ ᩰᨴ ᨳ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᨠ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᧕  ᨾᩣ。ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨠᩣ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ, ᪂᪐ᩣ᪆ ᨲᩫ ᨳᩨ  ᪂᪐᪂ᩣ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᩋᩣᨩᩣ ᨲᩢ ᩰᨴ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ 773 ᨩᩬ᩵ᨦ、767 ᨩᩬ᩵ᨦ、537 ᨩᩬ᩵ᨦ、489 ᨩᩬ᩵ᨦ、380 ᨩᩬ᩵ᨦ、139 ᨩᩬ᩵ᨦ, ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᩮᩮᨴ ᩮᨴ  ᪂᪐ᩣ᧘ ᨲᩫ ᨾᩣ ᨴᩬᨦ ᨹᩬ᩵ᨯ ᨶᩭ᩶ 29.23%,ᨠ᩶ᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶᩭ᩶ ᨾᩣ ᨩ᩵ ᨸᩦ。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)