new tai | old tai | 中文

ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨡ ᩱᨼ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ

作者: 时间:2021-08-27 15:52:39


  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷᩉᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ  ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᩮᩮᨡ ᩱᨼ ᩉᩨ ᨣᩫ ᩅᨠᨩᩫ ᩉᩣ。ᩋᩮᨩᩥ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨾᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶  ᨩ᩵ᩣ、ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ ᩮᩮᩃ᩵ ᩅᩥ ᩓ ᨲᩫ ᨯ ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ ᨲᩫ ᨯ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨩᩫ ᩉᩣᨯ᩶ ᩁᩂ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᨯᩢ ᩱᨼ,ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨼ ᩮᩮᨡ ᩱᨼ,ᨿᩫ ᩈᨦ  ᨩ᩵ᩣ ᩮᩮᨡ ᩱᨼ ᨯᩢ ᩱᨼ。

 ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ  ᨣᩫ ᩅᨠ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᨯᩢ ᩱᨼ。(ᩮᨪᩥ ᨿᩥ ᩮᨼᩥ)