new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨲ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩱᨴ

作者: 时间:2018-10-08 09:49:25

C0921001-03b-刘大江.jpg

 ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᩵ᩁ ᩈᩥ ᩀ᩵ᨦ ᩰᨤ᩶ ᨩᩬ᩷ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᩈᩬᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨣᩫ ᩅᨠ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨷᩤ᩶ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨲ,ᨾᩣ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨡ ᨩᩣ ᩅᨲ ᩮᩮᩉ᩵ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ 。

ᩮᨻᩬᩥ ᨦᩣ ᩱᨧ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨽᩣ ᩱᨴ ᨣ ᨴᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨲ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ,ᨹ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩐᩢᩣ ᨣ ᩱᨴ ᩈᩢ ᩮᩮᨠ᩶ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨻᩨ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩅᨲ ᩋᩢ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᩃᩣ ᩅᩢ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩦ ᨴᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᨶ᩾ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ,ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨶᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩉᩫ ᩮᩁᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᨠᩡ ᨦᩨ ᩱᨷ、ᨲᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᩀᩣ ᩃᩢ ᨪᩦ ᨦᩨ、ᨠᩣ ᩱᨩ᩶ ᩮᨤᩥ ᨲᩫ ᩈᩬᩁ ᨦᩨ ᨧᩫ ᨧ᩵ᩣ、ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩈ ᨧ ᨲᩫ ᨲᩫ、ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᩮᨷ᩶ ᨦᩨ、ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩥ ᨩ ᩮᩮᨻ、ᩃᩢ ᨪᩬ᩷ ᨿᩥ ᨤ᩾ ᨤᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨡ ᩱᨧ ᩈᩢ ᩮᩮᨠ᩶ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨦᩨ ᩮᩮᨠᩡ、ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩥ ᨩ ᩮᩮᨻ,ᨩᩦ ᩴ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᩅᩥ ᩈᩥ ᨣ᩵ᨦ ᨧ᩵ᨦ ᩮᨡ᩶ᩣ ᩋᩢ“ᨼ᩵ᩣ ᨩᩣ ᩮᩮᨪ ᨪ᩵ᩣ ᩮᨿᩥ”“ᩮᨩᩥ ᩈᩥ ᩮᩮᨪ ᨧ᩵ ᩮᨪᩥ” ᨶ᩾ ᩓ ᨣᩤ ᨼ᩵ᩣ ᩅᩤ ᨧ᩵ᩣ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨲ。ᩮᩮᨳ ᨾᩣ,ᨿᩢ ᨩ ᨶᩫ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨠᩣ“ᨳᩣ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨾᩦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩵ᨯ ᨪᩣ”,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨧᩥ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩁ᩵ ᩁᩁ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ。

 ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨻᩬᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᧘ ᩁᩭ᩶ ᨷᩥ ᨸᩣ,ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᨣᩫ ᩈᩥ ᨳᩣ ᩁᩭ᩶ ᪆᪐ ᨣᩫ ᨸᩣ。(ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᩵ᩁ ᩈᩥ ᩀ᩵ᨦ ᩰᨤ᩶ ᨩᩬ᩷ ᩮᩮᩃ᩶ ᩮᩈᩬᩥ  ᨣ᩵ᨦ ᨠᩣ)