new tai | old tai | 中文

ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁ ᨯᩢ ᨧᩥ ᩮᩮᨾ ᨡ᩵ ᩃ᪁ ᪄ ᩮᨩᩬᩥ

作者: 时间:2018-10-08 09:57:04

ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᩋ᪁ ᩁ ᨯ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢ᪁ ᩁᩬ᩶ᩁ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᩴ ᨺᩁ ᩉ᪁,ᩮᨸ ᩮᩅ᪁ ᩮᩮᨾ ᨿᨦ、ᩮᩮᨾ ᨾᩁ、ᩮᩮᨾ ᩈ᪁、ᩉ ᨲᩫ ᩮᩮᨾ᩵ ᩮᩮᨽ᩵ ᩃᨠ。ᩮᨻᩬᩥ ᩀ᩵᪁ ᩈ᩶᪁ ᨤ᩵ᨾ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩉᩫᨯ ᩱᩉ᩵ ᩱᩈ ᩮᩮᩃ ᩉᩨ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ ,᪂、᪃ ᩅᩢ ᨶᩥ ᨾ᪁,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ “  ᨴᩢ ᩉ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ 、ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨴᩗ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨿᩬ᩶ᩁ ᨠ᪁ ᨿ᪁ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ” ᩈᩥ ᩀ᪁ ᨡ᩶᪁ ᨷ᩶ᨦ ᩮᩮᨾ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾᪁ ᩋ ᨳ ᩱᨶ。(ᩉᩥᨦ᩵ ᨿᩥ ᨣ᩵ᩤ)