new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆᪐

作者: 时间:2018-11-23 17:22:15

  ᩮᨯᩥ ᩣᩣ ᩰᩃ ᩣ᪆ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆᪐,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃᩣ ᩰᩁ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᩱᨽ᩵ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩉ᩾ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵ ᨶ᩾ ᩓ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩮᩮᨹ ᩅᩥ ᩱᨶ ᩮᩮᩉ᩵ ᨪᩣ ᨪᩦ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᨪᩦ ᩋ᩵ᩣ ᩈᩨ ᩅ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨤ᩵ᨾ ᨪᩦ ᩋ᩵ᩣ ᨴᩦ ᨪᩥ ᩃᩥ ᩉᩫ ᩮᩉᩥᩋ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᩀᩣ ᩮᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᨸ ᩀᩬ᩷ ᨵᩬ᩷ ᩱᨧ ᨶ᩾,ᨠᩢ ᨴᩢ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨠᩣ ᨹᩥ ᩋᩣ ᨻᩣ ᨿᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩁᩥ ᨸ ᩀᩬ᩷ ᨵᩬ᩷ ᩱᨧ,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨤᩣ ᩉᩢ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。