new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃ᩷ᩬ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩀ᩵ ᩈ᩵ᩣ ᨤᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ

作者: 时间:2018-11-23 17:23:39

C1119008-01b-曾崇明.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣᩣ ᩰᩃ ᩣ᪆ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩓ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ、ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨾᩥ ᩀ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᨤ᩵ᨦ ᨩᩥ、ᩮᨧᩥ ᨼ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈ᩵ᩣ ᨤᩣ ᩈᩨ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨩ ᨶᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨶ᩾ ᩀ᩵ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨻᩡ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ ᩱᩉ᩵ ᩈ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩃᩣ ᨽᩬ᩵ᨦ ᩱᨸ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩃᩥ ᨪᩦ ᨤ᩶ᨦ)