new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ

作者: 时间:2019-01-31 17:33:34

  ᩮᨯᩥ ᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᪂᪂ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᨤᩨ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ,ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᩮᨪᩥ ᨴ᩵ ᩮᨴᩤᩢ ᨩ ᩰᨹ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᨩ ᨵᩦ ᪄ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ,ᨤ ᨴᩬᨦ  ᩀ᩵ᩣ  ᨴᩦ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ,ᩐᩢᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨯᩦ、ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨣᩢ ᨤᩥ、ᩃᩣ ᩮᨻ ᨯᩦ ᨾᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨶᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩰᨹ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩱᨯ᩶ ᩮᨩᨿ ᨩ ᩱᩉ᩵。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᨪᩥ ᨴ᩵ ᩮᨴᩤ᩶ ᨩ ᨵᩦ ᪄ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬ᩵ᨷ ᨾᩣ ᩮᨸ ᩮᩅᩣ ᨿᩣ ᨯᩦ,ᩱᨣ ᨯᩦ ᩃᩣ ᩮᨻ ᨶᩢ ᨠᩣ、ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ。᪑ ᨶᩥ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶,᪂ ᨶᩥ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᩉᩣ ᨵᩤ,᪃ ᨶᩥ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤ ᩉᩣ ᩈᩣ ᨴᩬᩁ,᪄ ᨶᩥ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ,᧕ ᨶᩥ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ,᪆ ᨶᩥ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᨴᩨ ᨻᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶,᧗ ᨶᩥ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨻᨶᩴ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ,᧘ ᨶᩥ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᨡᩢ ᩱᨤ᩵ ᩱᨲ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ,ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨴᩤ ᨩ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᨴᩤ ᨩ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶,ᩮᨩᩥ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᨩᩣ、ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᩀ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᩃᩥ ᩮᩮᨩ ᨪ᩶ᩣ ᨩᩣ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨿ᩶ ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨡ᩶ᩣ ᩁ᩶ᩣ ᨣᩫ ᨦᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)